ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Jaroslav Nejtek, advokát
Jeremenkova 88
140 00  Praha 4
 
sekret: +420 776 772 969
mobil: +420 608 984 050
email: nejtek@judrnejtek.cz
   
     
 
Odměna za právní služby
 

Čl. I.

Za právní služby poskytované naší kanceláří se platí, od klienta požadujeme zaplacení zálohy při převzetí věci.

Čl. II.

Základem pro odměňování advokáta je ust. § 22 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, odkazující na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – tzv. advokátní tarif.

Advokátní tarif rozlišuje tzv. smluvní a mimosmluvní odměnu. Přednost má sjednání dohody mezi advokátem a klientem o smluvní odměně. Nebude-li sjednána, při určení výše odměny se použijí ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Dohoda o smluvní odměně představuje ujednání o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Taková smlouva může být uzavřena písemně, ústně nebo konkludentně, a to i v průběhu poskytování právní pomoci, ale i po jejím skončení.

Upřednostňujeme sjednání odměny předem a písemnou formou.

Na způsobu smluvní odměny se lze dohodnout:

  • časová odměna - podle skutečně vynaloženého času advokáta při poskytování právní služby (zpravidla podle hodin)

  • pevná odměna - za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby

  • paušální odměna - za určité opakující se časové období, bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů právní služby (zpravidla měsíčně)

  • odměna za úkon - podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem

  • odměna podílem na hodnotě věci - která je předmětem poskytované právní služby

  • podílová odměna - podle výsledku sporu (ve výjimečných a odůvodněných případech)

Čl. III.

Advokát má dále nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby a na cestovní výdaje.

JUDr. Jaroslav Nejtek, advokát je plátcem DPH.

 
 
   
   
 
Nabídka služeb Aktuality Vzory směnek O našich kauzách Užitečné odkazy Odměna advokáta
 
Zpracování osobních údajů (GDPR)